Welkom ,

 

Lidmaatschapsvoorwaarden†

Art 1.00: Alle paragrafen, onder alle aanwezige hoofdstukken op deze website, vooraf gegaan door de term ‘Art’ maken deel uit van het Reglement Inwendige Orde (RIO). Bij aanvaarding van het lidmaatschap verklaart men zich akkoord met de RIO.
Art 1.01. De duur van het lidmaatschap bedraagt ťťn volledig kalenderjaar, of vanaf het moment van voltooiing van de inschrijving indien het jaar reeds aangevat is tot op het einde van het kalenderjaar (31 december 20xx)

Art 1.02. Het lidmaatschap wordt aanvaard indien de bijdrage voor het lidmaatschap werd betaald. Deze bijdrage wordt vastgelegd op Ä25

Art 1.03. Het lidmaatschap wordt aanvaard indien het lid de leeftijd van 5 jaar bereikt heeft op het moment van aanvraag tot lidmaatschap.

Art 1.04. Om de aanvraag tot lidmaatschap in te dienen vult u volledig en correct het inschrijvingsformulier in. U bezorgt een kopie van de ID-kaart (voor en achterkant) aan info@bocra.be. Op het einde van het invullen van de inschrijvingsprocedure gaat men automatisch over tot de betaling van de lidgelden.

Art: 1.05. Van zodra uw lidmaatschap voltooid is krijgt u een bevestiging en bent u tevens verzekerd. Houdt er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

Art 1.06. Het staat BOCRA vrij een lidmaatschap te weigeren. Bij voltooiing van de betaling wordt het lidgeld integraal terug overgemaakt.

Art 1.07. Het staat de RvB van BOCRA vrij een lid uit te sluiten bij niet-naleving van de lidmaatschapsvoorwaarden/RIO.

Art 1.08. Bij uitsluiting om dwingende reden (dus bij niet-naleving lidmaatschapsvoorwaarden) zal het verworven lidgeld aan BOCRA toekomen.

Art 1.09. Het is ten strengste verboden om direct of indirect commerciŽle activiteiten te ontplooien in de ruimste zin van het woord indien deze verband houden met BOCRA, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de RvB.

Art 1.10. Elk lid geeft BOCRA de toelating voor het gebruik van beeldmateriaal voor commerciŽle doeleinden en promotie. Indien een lid dit niet wenst dient hij de RvB hiervan schriftelijk en expliciet op de hoogte te brengen. (E-mail, brief, ...)

Art 1.11. Bij deelname aan evenementen die samenwerken met BOCRA draagt de organisatie van dat evenement de eindverantwoordelijkheid. Dit kan gaan over een wedstrijd, training en alle andere mogelijke soorten evenementen.

Art 1.12. Het lid kan op elk moment zijn lidmaatschap opzeggen, de lidgelden blijven verworven aan BOCRA voor de resterende tijd van het kalenderjaar.

Art 1.13. Indien het lidmaatschap niet vernieuwd is en het lidgeld op 31 december niet betaald is, wordt het lidmaatschap op 01 januari automatisch ontbonden.

Art 1.14. Men kan de lidmaatschapsprocedure opstarten vanaf 15 oktober in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het lidmaatschap van toepassing is.

Art 1.15. Elk lid respecteert de normen en waarden van BOCRA, zowel in het binnen- en buitenland. Indien de RvB klachten ontvangt betreffende een lid die deze normen en waarden niet respecteert, kan de RvB overgaan tot de verwijdering van het lid uit BOCRA.

Art 1.16. Bij elke wijziging van de RIO zal het lid verwittigd worden via e-mail. Het staat het lid vrij in beroep te gaan tegen deze wijzigingen. Hiervoor heeft het desbetreffende lid 72uur en brengt hij via e-mail de RvB op de hoogte van zijn grieven. Indien er geen akkoord gevonden wordt betreffende de implementatie van de aangepaste RIO wordt het lidmaatschap van dit lid ontbonden, en krijgt hij zijn x/12den lidgeld teruggestort.
Indien er na 72uur geen beroepsprocedures opgestart zijn, wordt de nieuwe RIO als bindend beschouwd.

Art 1.17. Voor geschillen met BOCRA zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Oost-Vlaanderen zijn territoriaal bevoegd.

Art 1.18 Indien u met vragen zit omtrent de lidmaatschapvoorwaarden kan u ten allen tijde contact opnemen met BOCRA via info@bocra.be.